072-2424404

www.avivshoa.co.il

נותנים יד לניצולי השואה

עמותת אביב לניצולי השואה (ע"ר) מסייעת לניצולי השואה למצות את מכלול הזכויות המגיעות להם.
הסיוע ניתן ללא כל תשלום.
העמותה פועלת להגברת המודעות הציבורית למצבם של ניצולי השואה על מנת שיוכלו לחיות את חייהם בכבוד וברווחה.
עד עכשיו 45856 איש נתנו יד לניצולי השואה
תנו גם אתם יד צהובה ועזרו לניצולי השואה.
על כל יד צהובה שלכם תקבל העמותה תרומה של חמישה שקלים !

להב גורי
לינוי : אוהבים אוצכם
שלמוי : בהצלחה
לינוי : יהודיה גאה
משה : יהודי גאה
שלומי : אוהבים אוצכם מאור מאוד
ליאנןק : בהצלחה
יולב : אוהבים אותכם
עילאי : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
שךומו : אוהבים אותכם
לינוי : בעזרת השם יהיה טוב🙏❤️
יובל : נזכור ולא נשכח 🔯❣️
לימור : אוהבים אותכם
במי : בהצלחה
לימור : בהצלה
לינוי : בהצלחה
לימור : בהצלחה
לימוי : בהצלחה
יובל : בהצלה
לינוי : בהצלחה
שלומי : 🔯🙏
יובל : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים טתכם
שלומי : אוהבים אוצכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : 🔯
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏🔯
לי : אוהבים אותכם
לי וי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
תמר : אוהבים אותכם 🔯❣️
לינוי : בצלחה
שלומי : בהצלחה
למור : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
יובל : 🔯🔯
יובל : בהצלחה
שלימי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏❣️
לינוי : בהצלחה
בהצלחה : יובל
אוהבים אותכם : לינוי
שלטמי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלה.
שלטמי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
ליאור : בהצלה
גיל : בהצלחה
בהצלחה : גילי
מירה : שלום
ליאור : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שלמה : בצלה.
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
מיטל : כל הכבוד לכם
יובל : בעזרת השם הכל יהיה טוב 💕
לינוי : בהצלחה
שלומי : הצלחה
שלומי : והבין אותכם
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינויר : בים אותם
שלומי : בהצלחה
שלומיב : בצלהח
לימוי : בהצלחה
שלומיא : אוהבים אותכם
לימוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומיא : אוהבים אותכם
שלומי : הצלחה
לימוי : בצלה ק
הועה : בהצלחה
שלומיא : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
ליאל : 💙🙏🏼🇮🇱
שלמה : בצלחה
שלומי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שלומי : בהצלחה ק
שלומי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
אוהבים אותכם : בהצלחה
שלומיב : צלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : הצלחה
שלומי אוהבים : אותכם
שלימי : בהצלחה
לינוי : והבין אותכם
שלומי : והבין אותכם
שלומי : בהצלחה
לינייב : הצלה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : הצלחה
נוני : בהצלחה
נועה : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
שושי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
רוצם : בהצלחה
לינוי בהצלה : בסי
שלומי : בצלהח
לימו : כגיד
קורל : שנה מבורכת מלאה בבריאות ושמחה
עליזה דובי: יישר כח
ינאי פלדהיים
רביד פלדהיים: 💗
יזהר פלדהיים
הדס פלדהיים: 💜
שלמי : בהצלחה
שושי : בצלחה
משה : אוהבים אותכם
שלמוי : בהצלחה
לנוי : בהצלחה
יובלא : אוהבים אותכם
ליאור : ✡️
דניאל : ✡️
ליאור : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
בן יעבץ
א : :)
הילה אורן
נעמה מופלג: לסבתא שלי
הדר מצולסקי : ❤️
הדר מצולסקי : ❤️
רעות
לירון גליקמן: באהבה והערכה
ליאור : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לימוי : בהצלח
יובל : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
שמעון : הצלחח
לינוי : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
שמעון : ✡️
לינוי : הצלחה
שושי : אוהבים אותכם
שמדון : בהצלעה
שושי : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
שמעון : ✡️
שמעון : אוהבים אתכם
לינוי : אוהבים
לינוי : והבין אותכןנ
נועה : אוהבים אותכם
שושי : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
יובל : אוהבים איתכם
נועה : 🔯
נויה : בהצלחה
נויה : בהצלחה
לינוי : 🔯
נועה : בהתחלה
יפעת
אירית
שיראל : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
יובל : אוהבים אותכם
יובל : אוהבים אותכם
ליאור : בהצלחה
נועה : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
ברידגיט : בהצלחה
נטע מיטרני
רון : בהצלחה
בהצלחה : רו
לינוי : בהצלחנ
אוהבים אותכם : רן
דן : בהצלחה
שושי : בהצלחה
שושי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
לנוי : בהצלחה
דן : ✡️
יובל : בהצלחה
רן : נזכור ולא נשכח
יובל : בהצלחנ
לינוי : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
מיראל : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
לינוי : בצלחה
ליאור : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
יובח : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחנ
חינוי : המלחה
בהצלחנ : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
אוהבים : אותכם
לינוי : הצלחה
נועה : המלחה
יובח : בהצלחה
יובל : בהצלחה
ליוני : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
גיל : בהצלחה
יובל : בהצלחה
יעל
משה : בעזרת השם יהיה טוב 🔯🙏
בייי : עליגו
יןבל : בהצלחה
יובל : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שמעון : בעזרת השם יהיה טוב !! ✡
נועה : הצלה
יובלס : יצבד
נועיה : בעינ
יובל : בהצלחה
פנינה דר : באהבה
יובל : בהצלחה
בהצלחה : יובל
🔯 : 🔯
לינוי : המלצה
יובל : בהצלחה
🔯 : 🔯
לינוי : בהצלה
בהצלה : כיחה
לינוי : המלאה
יובל : 🔯
שי 🔯 : 🔯
שלמה 🔯 : 🔯
יובל : המלאה
ל : בהצלחה
נטפךך : נמ
אוהביםנ : אותכם
אלינור : בהצלחה
יובל : בהצלחה
נועה : בהצלחה
יובל : 🔯
מור : ❤️❤️
לינוי : אוהבים אותכם
יובל : בהמלחה
גל : איש בלי שם.
שלמה : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
נונו : 🔯
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
נעה : אוהבים אותכם
נועה : בהצלחה
נמרוד : 🔯
יובל : אןהבים אותכם
נועה : בהצלחה
גלית : בהצלחה
כיי : הני
בהצ : נח
לינוי : בהצלחנ
לינוי : בהצלחנ
ביגד : בנבנס
נועה : בהצלחה
יובל : בהצלחה
נמרוד : בהצלחה
ני : ההלל
החל : בחלק
נהנ : למה
בלבסי : החלהה
נמרוד : בהצלחה אוהבים אותכם
© 2015 כל הזכויות שמורות אביב לניצולי השואה
האתר פותח על ידי חברת פרומתאוס פיתוח אפליקציות